Betingelser for Medlemskap i Scandic Friends

 1. Generelle vilkår for medlemskapet
 2. Opptjening av poeng
 3. Scandic-partnere
 4. Bruk av poeng
 5. Poenguttak
 6. Opptjening av medlemsnivå
 7. Bruk av personupplysninger
 8. Andre vilkår

1. Generelle vilkår for medlemskapet

1.1 Aldersgrensen for medlemskap i Scandics lojalitetsprogram ("Scandic Friends") er 18 år. Medlemskap i Scandic Friends er et avtalefestet forhold mellom Scandic Hotels AB (org.nr. 556299-1009), et svensk aksjeselskap med forretningskontor i Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige ("Scandic") og deg personlig ("Medlemmet"). Medlemskap og medlemskort kan ikke utstedes til selskaper eller andre juridiske enheter. Det kan kun registreres ett individ per medlemskap. Kun ett medlem for hvert innsjekket rom kan tjene poeng og motta fordeler under et opphold.

1.2 Medlemskap i Scandic Friends reguleres av Betingelsene, og Medlemmet har selv ansvar for å lese og forstå Betingelsene i sin helhet, herunder eventuelle rettelser og tilføyelser. Betingelsene erstatter alle tidligere vilkår i Scandics lojalitetsprogrammer.

1.3 Medlemmet har ansvar for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til Medlemmets medlemskort, medlemsnummer og/eller PIN-kode.

1.4 Scandic Booking og Kundeservice skal kontaktes umiddelbart og skriftlig hvis Medlemmets medlemskort går tapt eller hvis kontaktopplysningene endres. Scandic bærer ikke ansvar for eventuell utelatt informasjon til Medlemmet dersom dette skyldes at Medlemmet ikke har gitt Scandic korrekte kontaktopplysninger.

1.5 Medlemskapet i Scandic Friends gjelder løpende, og Scandic forbeholder seg retten til å avvikle det med seks måneders varsel til Medlemmet.

1.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre Betingelsene ved å varsle Medlemmet via minst én av Scandic Friends' informasjonskanaler, dvs. via nettstedet, e-post, tekstmeldinger eller ordinær post. Scandic vil gjøre det som med rimelighet kan forventes for å informere i god tid om endringer i Betingelsene, men skal ikke på noen måte holdes ansvarlig hvis så ikke skjer.

1.7 Scandic forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte medlemskapet i Scandic Friends, en avslutning som kan innebære tap av poeng, hvis medlemskapet misbrukes. Slikt misbruk kan f.eks. være sjenerende eller respektløs adferd overfor Scandic eller Scandics samarbeidspartnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med Betingelsene. Medlemmet kan når som helst avslutte medlemskapet ved å sende en epost til Scandic Booking og Kundeservice på memberno@scandichotels.com.

1.8 Medlemmet har selv ansvar for å informere sin arbeidsgiver på forhånd og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når Medlemmet forventer å tjene poeng i Scandic Friends basert på overnattinger eller leie av bil som betales av arbeidsgiver. Scandic anbefaler på generelt grunnlag Medlemmet å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng. Scandic kan uansett ikke holdes ansvarlig hvis Medlemmet ikke informerer og/eller får arbeidsgivers samtykke.

1.9 Hvis poeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av Medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, være gjenstand for beskatning. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Scandic fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påligger Medlemmet i forbindelse med dette.

1.10 Opptjening av Scandic-poeng og bruk av disse er ugyldig der lokale lover forbyr eller begrenser slik opptjening og bruk.

Tilbake til toppen

2. Opptjening av poeng

2.1 For opptjening av poeng må Medlemmet oppgi medlemsnummer ved bestilling og fremvise medlemskort ved innsjekking på Scandic-hotellet. Medlemmet må være registrert som boende gjest på hotellet for å opptjene poeng for kvalifiserte overnattinger.
Poeng kan opptjenes fra den dagen medlemskapet i Scandic Friends trer i kraft.

2.2 Poeng opptjenes basert på kvalifiserte overnattinger på et Scandic-hotell. For en kvalifiserte overnatting får Medlemmet 2000 poeng, pluss nivåbonus som under:

 • Second floor-bonus 15 %
 • Third floor-bonus 25 %
 • Top floor-bonus 50 %

2.3 Poeng kan kun opptjenes av ett Scandic Friends-medlem per rom og per kvalifiserte overnatting. Kvalifiserte overnattinger gjelder alle rompriser, bortsett fra de som spesifiseres i punkt 2.4. Etter utsjekking kan det ta to uker før poengene blir registrert på Medlemmets konto. Hvis Medlemmet ved en feil har fått tildelt poeng som Medlemmet ikke var berettiget til, har Scandic rett til å fjerne disse poengene fra Medlemmets konto. 

2.4 Det gis ikke poeng eller økning av medlemsnivå for rabatterte bookinger, herunder, men ikke begrenset til, pakketilbud/turoperatørpakker, avtalte priser for ansatte i flyselskaper, reiseindustripriser, gratisrom eller bytterom. Hotellopphold som er booket gjennom tredjepart eller via nettbaserte reisebyråer skal ikke betraktes som kvalifiserte overnattinger, uavhengig av prisen som betales. Det opptjenes ikke poeng når poeng brukes. Det opptjenes heller ikke poeng hvis en booking avbestilles av grunner som ligger utenfor Scandics eller en av Scandics samarbeidspartneres kontroll.

2.5 Scandic-poeng som Medlemmet opptjener kan ikke kombineres med eller overføres til andre medlemskonti i Scandic. Poengene kan ikke selges, overføres eller på annet vis byttes mot penger.

2.6 Hvis Medlemmet mener ikke å ha fått tildelt poeng for kvalifiserte overnattinger, må Medlemmet kontakte nærmeste Scandic Booking og Kundeservice skriftlig med krav om å få godskrevet poengene og vedlegge underbyggende dokumentasjon. Scandic Booking og Kundeservice kan nås på telefon 23 15 50 00. Slike krav må være Scandic Booking og Kundeservice i hende senest seks måneder etter dato for oppholdet.

2.7 Opptjente poeng er gyldige i inneværende kalenderår pluss ytterligere 36 måneder fra opptjeningsdato.

2.8 Medlemmer har tilgang til kontoinformasjon via nettet, på www.scandichotels.no.

Tilbake til toppen

3. Scandic-partnere

3.1 Poeng kan under visse forutsetninger opptjenes gjennom Scandics samarbeidspartnere basert på vilkårene som gjelder for disse.

3.2 Scandic-medlemmer kan under visse betingelser motta flymil eller lignende poeng fra Scandics samarbeidspartnere for kvalifiserte overnattinger i tillegg til Scandic-poeng. Priser som kvalifiserer for Scandic-poeng kvalifiserer også for poeng fra samarbeidspartnere (se punkt 2.4). En liste over slike samarbeidspartnere og lenker til deres betingelser finnes på www.scandichotels.no. Medlemmer som deltar i andre lojalitetsprogrammer hos Scandics samarbeidspartnere kan, i tillegg til Scandic-programmet, opptjene poeng eller lignende for kun ett slikt program per hotellopphold. OBS! Det er ikke mulig å opptjene både SAS EuroBonus-poeng og Scandic Friends-poeng under ett og samme hotellopphold; Medlemmet må velge fra hvilket program han eller hun vil opptjene poeng. Medlemmet vil kun kunne få fordeler fra det valgte programmet. Poeng som Medlemmet tjener i et program hos en av Scandics samarbeidspartnere kan ikke overføres til Medlemmets konto i Scandic.

3.3 Opptjening og bruk av poeng hos en av Scandics samarbeidspartnere er ugyldig der lokale lover forbyr eller begrenser slik opptjening.

Tilbake til toppen

4. Bruk av poeng

4.1 Scandic-poeng kan benyttes ved Scandic-hoteller. Poengopphold må bookes av Medlemmet og gjelder for to personer på et standard dobbeltrom.

4.2 Det finnes seks kategorier for poenguttak:

 • Kategori 1: 10 000 poeng påkrevd
 • Kategori 2: 20 000 poeng påkrevd
 • Kategori 3: 25 000 poeng påkrevd
 • Kategori 4: 30 000 poeng påkrevd
 • Kategori 5: 40 000 poeng påkrevd
 • Kategori 6: 50 000 poeng påkrevd

4.3 Scandic kan når som helst og etter eget skjønn endre kategoriene for poenguttak. Se www.scandichotels.no for mer informasjon om poenguttak. 

4.4 Poeng kan ikke tas ut i forbindelse med rabatter, kuponger eller kampanjer, med mindre det fremgår spesifikt.

4.5 Poenguttak gjøres med forbehold om tilgjengelighet. Derfor kan rommene som tilbys være begrenset til bestemte tider av året. Third floor- og Top floor-medlemmer kan bestille rom alle dager i året, men også her kan tilgjengelig antall rom være begrenset.

4.6 Medlemmer har rett til alle fordeler som følger av deres medlemsnivå. Medlemsnivået påvirkes imidlertid ikke av poenguttaket. Bonusovernattingen gir ikke poeng eller høyere medlemsnivå. Gir Medlemmet bort en bonusovernatting til en annen person, får han eller hun ikke del av Medlemmets fordeler.

Tilbake til toppen

5. Poenguttak

5.1 For poenguttak på hotellet må Medlemmet ha tilstrekkelig med poeng på sin konto. For informasjon om hvor mange poeng som kreves på et bestemt hotell, se www.scandichotels.no. Når et poengopphold er booket, blir et tilsvarende antall poeng trukket fra Medlemmets konto.

5.2 Poengopphold kan bookes av Medlemmet, enten via Scandic Booking og Kundeservice eller på internett, i Medlemmets navn, eller en annen persons navn som bestemt av Medlemmet, ved å oppgi medlemsnummer og PIN-kode. Poengopphold for andre personer enn Medlemmet kan ikke bookes direkte på hotellet.

5.3 Poengopphold kan bookes opptil 12 måneder før ankomstdato.
Poeng som er trukket fra Medlemmets konto kan tilbakeføres til samme konto, så fremt bookingen er avbestilt i henhold til Scandics avbestillingsbestemmelser, se informasjon på www.scandichotels.no. Utløpte poeng kan ikke tilbakeføres.

Tilbake til toppen

6. Opptjening av medlemsnivå

6.1 Nye medlemmer går inn på First floor (dvs. grunnivå).

6.2 Medlemmer kan opptjene et høyere eller opprettholde eksisterende medlemsnivå basert på antall kvalifiserte overnattinger på Scandic-hoteller i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode. Så snart Medlemmet oppgraderes til et visst nivå, er dette gyldig i 12 måneder regnet fra oppgraderingsdatoen. En utfyllende liste over medlemsfordeler på de ulike nivåene finnes på www.scandichotels.no

6.3 Second Floor-medlemskap
Scandics Second Floor-medlemskap gis til medlemmer med minst fem kvalifiserte overnattinger på Scandic-hoteller i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode.
En utfyllende liste over medlemsfordeler på de ulike nivåene finnes på www.scandichotels.no

6.4 Third floor-medlemskap
Scandics Third floor-medlemskap gis til medlemmer med minst 25 kvalifiserte overnattinger på Scandic-hoteller i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode.
En utfyllende liste over medlemsnivåfordeler finnes på www.scandichotels.no

6.5 Top floor-medlemskap
Scandics Top floor-medlemskap gis til medlemmer med minst 45 kvalifiserte overnattinger på Scandic-hoteller i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode.
En utfyllende liste over medlemsfordeler på de ulike nivåene finnes på www.scandichotels.no.

6.6 Medlemmer har kun rett til alle fordeler som følger av deres medlemsnivå når oppholdet er poengkvalifiserende. Se punkt 2. 

En utfyllende liste over medlemsfordeler på de ulike nivåene finnes på www.scandichotels.no

Tilbake til toppen

7. Bruk av personopplysninger

7.1 Scandic er behandlingsansvarlig for personopplysninger.

7.2 Medlemskap i Scandic Friends innebærer behandling av personopplysninger slik det fremgår i Betingelsene i tillegg til Betingelsene for Personvern. Scandic anbefaler at Medlemmet regelmessig leser gjennom Betingelsene for Personvern siden varsler om endringer kun gis på Scandics nettsider.   

7.3 Medlemmet samtykker til at Scandic, Scandics samarbeidspartnere, underleverandører og selskaper som driver Scandic-hoteller behandler Medlemmets personopplysninger for de formål og slik det fremgår av Betingelser for Personvern og under:

 • administrering av Scandic Friends;
 • oppdatering av personopplysninger;
 • ytelse, utvikling og vedlikehold av Scandics eller Scandics samarbeidspartneres tjenester og produkter, feildiagnostisering og optimalisering av teknologi;
 • overvåking og forbedring av kvaliteten på og opplevelsen av Scandics digitale tjenester og grensesnitt overfor Medlemmet;
 • tilpassing av kommunikasjon med Medlemmet basert på Medlemmets brukerprofil ved f.eks. å tilby muligheter for innsyn i kommunikasjon mellom Scandic og Scandics samarbeidspartnere via digitale kanaler og sosiale media;
 • markedsføring og direkte markedsføring fra Scandic; samt
 • andre formål som Scandic mener kan gi Medlemmet større glede og nytte av å bruke Scandics og Scandics samarbeidspartneres digitale og analoge tjenester og produkter.    

7.4 For ovennevnte formål kan Scandic innhente og behandle personopplysninger som beskrevet i og under:

 • informasjon om medlemskap, IP-adresse, poengopptjening og andre opplysninger som Medlemmet har gitt i forbindelse med bruk av Scandic Friends;
 • Informasjon som Medlemmet har gitt til Scandic via andre kanaler, som call-sentre, som gjest på et Scandic- eller HTL-hotell eller informasjon fra tredjeparter eller på sosiale media;
 • kontaktinformasjon gitt til selskaper som driver Scandic-hoteller og Scandics samarbeidspartnere eller matche slike kontaktopplysninger om Medlemmet i sosiale media;
 • opplysninger gitt av Medlemmet i forbindelse med kjøp av tjenester eller produkter fra Scandic, selskaper som driver Scandic-hoteller og samarbeidspartnere, bruk av Scandic-selskapers digitale tjenester og lignende;
 • verktøy (f.eks. analyseverktøy);
 • sammenstilling eller import av personopplysninger og andre opplysninger fra databaser i og utenfor Scandic, selskaper som driver Scandic-hoteller og samarbeidspartnere (f.eks. informasjon fra bookinger, cookies, Flash og web-beacons);
 • tilbakeholdelse av opplysninger fra Medlemmets bookinger så lenge medlemskapet varer, bortsett fra at personopplysninger vil slettes tidligere dersom gjeldende lovgivning tilsier det.

7.5 Medlemmets personopplysninger og informasjon om medlemskap og poengopptjening i Scandic Friends kan overføres til selskaper som driver Scandic-hoteller og underleverandører (f.eks. leverandører av driftstjenester) i og utenfor EU/EØS. Overføring kan også finne sted til land uten tilstrekkelig personvern, mot at Scandic sikrer tilstrekkelig personvern gjennom avtaler. Scandic kan også overføre personopplysninger etterspurt av politi eller annen offentlig myndighet.

7.6 Medlemmet kan når som helst tilbakekalle sitt samtykke til direkte markedsføring ved å kontakte Scandic Booking og Kundeservice (se pkt. 8), og Scandic vil avslutte slik markedsføring overfor Medlemmet.

Tilbake til toppen

8. Andre vilkår

8.1 Dersom en eller flere av Betingelsene viser seg å være juridisk ugyldige eller ufullstendige, vil ikke effekten av de gjenværende Betingelsene bli påvirket av dette. Juridisk virkningsløse eller ufullstendige bestemmelser vil bli erstattet med en bestemmelse som – så langt det lar seg gjøre – gjenspeiler bestemmelsens formål.

8.2 Scandics ansvar for skader er begrenset til direkte skader som forårsakes i forbindelse med bruk av poeng og kun på Scandic-hoteller, og kun når det gjelder Medlemmet. Når det gjelder bruk av poeng til tjenester som leveres av Scandics samarbeidspartnere, er det vilkårene for den enkelte samarbeidspartners program som gjelder.

8.3 Lokale avvik i Betingelsene kan forekomme, avhengig av lovgivningen i det enkelte land.

8.4 Betingelsene reguleres og skal tolkes etter svensk lovgivning, med unntak av lovpålagte avvik som følger av andre lands lovgivning. Eventuelle tvister som følger av eller har med Scandic Friends å gjøre skal håndteres eksklusivt av svenske domstoler

8.5 Ved forespørsler angående Scandic Friends, kontakt Scandic Booking og Kundeservice per telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00
Norge: +47 23 15 50 00
Danmark: +45 33 48 04 00
Finland: +358 8000 6969
Utenfor Norden: +46 8 517 517 20

Se www.scandichotels.no for Scandics Booking og Kundeservices epostadresse og adresse.

8.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre Betingelsene ved å publisere nye betingelser på www.scandichotels.no eller ved å sende en epost til Medlemmet.

8.7 Scandic tar forbehold om typografiske feil.

Tilbake til toppen