Betingelser for Medlemskap i Scandic Friends


  1. Generelle vilkår for medlemskapet
  2. Opptjening av poeng
  3. Scandic-partnere
  4. Bruk av poeng
  5. Oppnå et medlemsnivå
  6. Behandling av personopplysninger
  7. Andre vilkår

1. Generelle vilkår for medlemskapet

1.1 Aldersgrensen for medlemskap i Scandics lojalitetsprogram ("Scandic Friends") er 18 år. Medlemskap i Scandic Friends er et avtalefestet forhold mellom Scandic Hotels AB (org.nr. 556299-1009), et svensk aksjeselskap med forretningskontor i Sveavägen 167, 102 33 Stockholm, Sverige ("Scandic") og deg personlig ("Medlemmet"). Medlemskap og medlemskort kan ikke utstedes til selskaper eller andre juridiske enheter. Det kan kun registreres ett individ per medlemskap. Kun ett medlem for hvert innsjekket rom kan tjene poeng og motta fordeler under et opphold.

1.2 Medlemskap i Scandic Friends reguleres av Betingelsene, og Medlemmet har selv ansvar for å lese og forstå Betingelsene i sin helhet, herunder eventuelle rettelser og tilføyelser. Betingelsene erstatter alle tidligere vilkår i Scandics lojalitetsprogrammer.

1.3 Medlemmet har ansvar for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til Medlemmets medlemskort, medlemsnummer og/eller passordet.

1.4 Scandic Booking og Kundeservice skal kontaktes umiddelbart og skriftlig hvis Medlemmets medlemskort går tapt eller hvis kontaktopplysningene endres. Scandic bærer ikke ansvar for eventuell utelatt informasjon til Medlemmet dersom dette skyldes at Medlemmet ikke har gitt Scandic korrekte kontaktopplysninger.

1.5 Medlemskapet i Scandic Friends gjelder løpende, og Scandic forbeholder seg retten til å avvikle det med seks måneders varsel til Medlemmet.

1.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre Betingelsene ved å varsle Medlemmet via minst én av Scandic Friends' informasjonskanaler, dvs. via nettstedet, e-post, tekstmeldinger eller ordinær post. Scandic vil gjøre det som med rimelighet kan forventes for å informere i god tid om endringer i Betingelsene, men skal ikke på noen måte holdes ansvarlig hvis så ikke skjer.

1.7 Scandic forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å avslutte medlemskapet i Scandic Friends, en avslutning som kan innebære tap av poeng, hvis medlemskapet misbrukes. Slikt misbruk kan f.eks. være sjenerende eller respektløs adferd overfor Scandic eller Scandics samarbeidspartnere, kriminelle handlinger eller handlinger som er allment oppfattet som umoralske eller uetiske eller i strid med Betingelsene. Medlemmet kan når som helst avslutte medlemskapet ved å sende en epost til Scandic Booking og Kundeservice på memberno@scandichotels.com.

1.8 Medlemmet har selv ansvar for å informere sin arbeidsgiver på forhånd og få dennes eventuelt påkrevde samtykke når Medlemmet forventer å tjene poeng i Scandic Friends på poenggenererende betalinger som arbeidsgiver dekker. Scandic anbefaler på generelt grunnlag Medlemmet å få arbeidsgivers samtykke for bruk av poeng. Scandic kan uansett ikke holdes ansvarlig hvis Medlemmet ikke informerer og/eller får arbeidsgivers samtykke.

1.9 Hvis poeng som er opptjent i forbindelse med arbeid blir benyttet av Medlemmet privat, kan bruken i visse jurisdiksjoner, som f.eks. i Sverige, Norge, Finland og Danmark, være gjenstand for beskatning. Medlemmet har selv plikt til å informere arbeidsgiver og/eller relevante myndigheter om dette og betale alle gjeldende skatter og avgifter som følger av bruken. Scandic fraskriver seg ethvert ansvar for skatter eller skatteplikter som påligger Medlemmet i forbindelse med dette.

1.10 Opptjening av Scandic-poeng og bruk av disse er ugyldig der lokale lover forbyr eller begrenser slik opptjening og bruk.

Tilbake til toppen

2. Opptjening av poeng


2.1 Poeng og kvalifiserende overnattinger (se 2.5) kan opptjenes f.o.m. datoen for registrering i Scandic Friends.

2.2 Medlemmet tjener bonuspoeng ved å bestille på vårt nettsted eller gjennom utvalgte partnere. Medlemmet kan bruke bonuspoeng, men de teller ikke med mot et høyere medlemsnivå.

2.3 Medlemmet tjener grunnpoeng på kvalifiserende overnatting (se 2.5), på mat og drikke samt kjøp av tilvalg (hotellets egne produkter og tjenester) som blir satt på romregningen. Grunnpoeng gir medlemmet mulighet til å klatre til neste medlemsnivå, såkalt Level. Selv om medlemmet bruker sine grunnpoeng, teller de med mot et høyere Level. For å tjene poeng må medlemmet oppgi sitt medlemsnummer ved bestilling og vise medlemskortet ved innsjekking på Scandic-hotellet. Grunnpoeng gis bare til ett Scandic Friends-medlem per rom, og for ett rom per poengkvalifiserende overnatting (se 2.5).

2.4 Grunnpoeng beregnes etter pengeverdien og medlemmets aktuelle medlemsnivå – Level (se tabell 1) – etter at rabatter og vouchere er trukket fra, og eksklusive mva. Summen av utgiftene (ifølge 2.3) under et kvalifiserende opphold multipliseres med faktorene angitt i tabell 1, for å beregne antall poeng som medlemmet har tjent. Eksempel: Hvis de totale utgiftene (ekskl. mva.) er NOK 1000 for et medlem på Level 1, multipliseres summen med 2, noe som gir 2000 poeng.

  EUR SEK NOK DKK PLN
Level 1 20 2 2 2 6
Level 2 30 3 2 3 9
Level 3 40 4 2,5 4 12
Top Level 40 4 2,5 4 12

2.5 En ”kvalifiserende overnatting” eller ”poengkvalifiserende overnatting” innebærer at medlemmet opptjener overnatting og grunnpoeng som teller med mot et høyere medlemsnivå – Level – samt andre medlemsfordeler knyttet til oppholdet. De fleste hotellovernattinger som blir bestilt på Scandics nettside/app, direkte på et Scandic-hotell, gjennom Scandics booking og kundeservice, eller gjennom utvalgte nettbaserte forretningsreisebyråer, er kvalifiserende. Medlemmet må være registrert som overnattende gjest på et hotell for å tjene kvalifiserende overnattinger og grunnpoeng.

2.6 En kvalifiserende overnatting gir medlemmet et ulikt antall grunnpoeng avhengig av hvilket medlemsnivå – Level – som medlemmet for øyeblikket har (se tabell 1).

2.7 Hotellovernatting som blir bestilt gjennom en tredjepart (f.eks. Hotels.com eller Booking.com), gruppebestillinger eller gjennom en annen reiseorganisator, regnes ikke som kvalifiserende netter og gir ingen medlemsfordeler i tilknytting til oppholdet.

2.8 Medlemmer har bare rett til de fordelene som er knyttet til deres medlemsnivå – Level – når de bestiller en kvalifiserende overnatting (se 2.5).

Medlemmer som bor i forbindelse med en gruppebestilling, som er gjort i overensstemmelse med reglene som gjelder for en kvalifiserende overnatting*, tjener (med få unntak) en natt (som regnes mot et høyere medlemsnivå), samt en fast poengsum på 2000 poeng per natt. Medlemmer tjener ikke poeng på mat og drikke når man bor på block-reservasjoner.

2.9 Det blir ikke gitt grunnpoeng hvis et opphold blir avbestilt på grunn av årsaker som Scandic eller en Scandic-partner ikke kan påvirke.

2.10 Scandic-poeng som er opptjent av medlemmet, kan ikke kombineres med eller overføres til andre medlemskontoer. Poeng kan ikke selges, arves, overføres eller på annen måte skifte eier mot betaling.

2.11 Medlemmet tjener grunnpoeng på innkjøp i hotell-shopen, tilvalg (interne hotelltjenester og -produkter) og på mat og drikke, på opptil EUR 500/DKK 5 000/NOK 5 000/PLN 150/ SEK 5 000 som blir satt på romregningen. Et medlem kan også betale for andre gjester så sant regningen blir satt på rommet.

2.12 Det kan ta opptil 10 dager etter utsjekking før poengene er registrert på medlemmets konto. Hvis poeng feilaktig er gitt til en Scandic-medlemskonto, kan de i ettertid fjernes av Scandic.

2.13 Grunnpoengene, som teller med mot et høyere medlemsnivå – Level – er gyldige til å klatre med i en 12-månedersperiode. Deretter blir de lagt til medlemmets konto for brukspoeng. Disse poengene er deretter gyldige i ytterligere 24 måneder.

2.14 Grunnpoeng og bonuspoeng er gyldige til bruk i 36 måneder fra opptjeningsmåneden. Poeng som er opptjent før 23. januar 2018, gjelder i 36 måneder fra 31. desember det året de ble opptjent.

2.15 Medlemmer kan se sin kontoinformasjon på  www.scandichotels.se/scandicfriends

Tilbake til toppen

3. Scandic-partnere

3.1 I enkelte tilfeller kan medlemmer tjene og bruke poeng hos Scandics partnere avhengig av de bestemmelser og vilkår som gjelder hos den enkelte partner. Nærmere informasjon om våre partnere samt fordeler og tilbud er å finne på Scandic Friends partnersider.

3.2 Et medlem i Scandic Friends kan ikke kreve erstatning for poeng eller bonusfordeler dersom samarbeidsavtalen mellom Scandic Friends og partnerbedriften har blitt endret.

3.3 Fordeler kan kun benyttes av medlemmet personlig. Medlemmet må oppgi sitt personlige Scandic Friends-medlemsnummer for å kunne benytte partnertilbudet. Scandic kan ikke holdes ansvarlig for noen konsekvens av uberettiget bruk av medlemsnummer.

3.4 Scandic kan ikke holdes ansvarlig for overenskomster mellom et medlem og en Scandic-partner.

3.5 Opptjening av partnerpoeng er ugyldig hvis det er forbudt eller begrenset etter lokal lovgivning.

Tilbake til toppen

4. Bruk av poeng

4.1 Et medlem kan bruke poeng på tilvalg (interne hotelltjenester og -produkter), på bonusnetter og hos utvalgte Scandic-partnere. Poengene kan ikke brukes i kombinasjon med rabatter, kuponger eller andre tilbud med mindre annet er tydelig angitt.

4.2 Et medlem kan betale for tilvalg (interne hotelltjenester og -produkter) med poeng. Detaljerte regler finnes på www.scandichotels.no/scandic-friends

4.3 En bonusnatt er en hotellovernatting som et medlem kan betale med poeng eller delvis med poeng. Både grunnpoeng og bonuspoeng kan benyttes til bonusnetter på et Scandic-hotell.

4.4 Bonusnetter er avhengig av tilgjengelighet. Det betyr at tilgangen på rom kan være begrenset på spesielle hoteller i visse perioder.

4.5 Medlemmet tjener ikke grunnpoeng på den delen av bonusnatten som er betalt med poeng. Medlemmet kan likevel tjene grunnpoeng på utgifter på hotellet under oppholdet (se 2.3) og dersom noe er delbetalt med penger.

4.6 En bonusnatt teller med mot et høyere medlemsnivå – Level – når medlemmets totale antall hotellovernattinger legges sammen.

4.7 Medlemmet tjener bonuspoeng på bestillinger på vårt nettsted (se 2.2).

4.8 For å kunne bestille en bonusnatt må medlemmet ha nok poeng på sin medlemskonto og vise frem sitt medlemsnummer. Bonusnetter kan kun bestilles gjennom Scandics egne salgskanaler. Når en bonusnatt er bestilt, trekkes poengene for den aktuelle hotellkategorien fra medlemmets konto. Les mer om hvor mange poeng som kreves for et spesielt hotell på www.scandihotels.no/scandic-friends

4.9 Bonusnatten må bestilles av medlemmet og gjelder for to personer i et standard dobbeltrom.

4.10 Bonusnetter kan bestilles opptil 12 måneder før ankomstdato. Poeng som er trukket fra medlemmets konto, kan føres tilbake til samme konto dersom avbestillingen er gjort i samsvar med Scandics avbestillingsvilkår, se www.scandichotels.no. Hvis et medlem bestiller med poeng som utløper før ankomstdato, og avbestiller oppholdet, blir ikke poengene refundert. Hvis du ikke møter opp, vil poengene bli ansett som brukt. Se 4.11 for informasjon om Gi bort en bonusnatt.

4.11 Et medlem kan gi bort en bonusnatt, og reservasjonen kan gjøres gjennom Scandic booking og kundeservice. Reservasjonen kan gjøres opptil 12 måneder før ankomstdatoen. Oppholdet kan endres til en annen dato, men ved avbestilling vil ikke poengene bli returnert. Hvis du ikke møter opp, vil poengene bli ansett som brukt. Bonusnetter kan ikke selges på nytt.

4.12 Et medlem kan kombinere poeng og penger for å betale for en bonusnatt. Den delen som betales med poeng, gir ikke grunnpoeng. Den delen som betales med penger, gir nye grunnpoeng. Når et medlem betaler med en kombinasjon av poeng og penger, kan han eller hun ikke benytte andre tilbud, rabatter, vouchere eller kombinasjoner. En såkalt delbetalt bonusnatt kan telle med mot et høyere medlemsnivå for den opprinnelige poenginnehaveren når hans eller hennes totale antall hotellovernattinger legges sammen.

Tilbake til toppen

5. å oppnå et medlemsnivå

5.1 En kvalifiserende periode er alltid 12 måneder. Kvalifiserende overnattinger/grunnpoeng som opptjenes i løpet av denne 12-månedersperioden, avgjør om medlemmet blir værende på sitt nivå, eller om nivået endres. For oppgradering skjer vurderingen på hverdager. For nedgradering eller fornying av nåværende nivå skjer vurderingen på den første hverdagen i måneden. Når et medlem skifter Level (opp eller ned), begynner en ny kvalifiserende 12-månedersperiode.

5.2 Nye medlemmer i Scandic Friends starter på Level 1 (det første nivået). En oppgradering av medlemsnivået skjer når medlemmet har det antall kvalifiserende overnattinger (se 2.4) eller det antall kvalifiserende poeng (grunnpoeng, se 2.3) som kreves for nettopp dette nivået, registrert på sin Scandic-konto. Oppgradering skjer ikke under et hotellopphold. Det kan ta opptil 10 dager etter utsjekking før poeng og/eller overnattinger blir registrert på Scandic-kontoen, og det er først da at neste nivå – Level – kan oppnås.

5.3 Level 2

Scandic Friends Level 2 gis til medlemmer med minst 5 kvalifiserende overnattinger eller 12 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode.

5.4 Level 3

Scandic Friends Level 3 gis til medlemmer med minst 15 kvalifiserende overnattinger eller 37 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode.

5.5 Top Level

Scandic Friends Top Level gis til medlemmer med minst 45 kvalifiserende overnattinger eller 150 000 kvalifiserende poeng (grunnpoeng) i løpet av en sammenhengende 12-månedersperiode.

5.6 Red Level

Informasjon om hvordan man når Red Level, er ikke offentlig.

  Level 1 Level 2 Level 3 Top Level
Netter 0 5 15 45
Poeng 0 12 000 37 000 150 000

Tilbake til toppen

6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

6.1 Medlemskap i Scandic Friends innebærer behandling av personopplysninger slik det fremgår i disse betingelsene og i Personvernerklæring. Scandic er behandlingsansvarlig i forbindelse med behandlingen av Medlemmenes personopplysninger i Scandic Friends.

6.2 Scandic anbefaler at Medlemmene regelmessig leser gjennom Personvernerklæring slik at de vet hvordan og hvorfor Scandic behandler personopplysninger i forbindelse med opprettelsen av medlemskap, samt hvilke rettigheter Medlemmene har i forbindelse med slik behandling. Ved endringer i Personvernerklæring vil vi gi Medlemmene beskjed, og oppdaterte alminnelige betingelser vil bli offentliggjort på Scandics nettsider.

 

Tilbake til toppen

7. Andre vilkår

7.1 Dersom en eller flere av Betingelsene viser seg å være juridisk ugyldige eller ufullstendige, vil ikke effekten av de gjenværende Betingelsene bli påvirket av dette. Juridisk virkningsløse eller ufullstendige bestemmelser vil bli erstattet med en bestemmelse som – så langt det lar seg gjøre – gjenspeiler bestemmelsens formål.

7.2 Scandics ansvar for skader er begrenset til direkte skader som forårsakes i forbindelse med bruk av poeng og kun på Scandic-hoteller, og kun når det gjelder Medlemmet. Når det gjelder bruk av poeng til tjenester som leveres av Scandics samarbeidspartnere, er det vilkårene for den enkelte samarbeidspartners program som gjelder.

7.3 Lokale avvik i Betingelsene kan forekomme, avhengig av lovgivningen i det enkelte land.

7.4 Betingelsene reguleres og skal tolkes etter svensk lovgivning, med unntak av lovpålagte avvik som følger av andre lands lovgivning. Eventuelle tvister som følger av eller har med Scandic Friends å gjøre skal håndteres eksklusivt av svenske domstoler

7.5 Ved forespørsler angående Scandic Friends, kontakt Scandic Booking og Kundeservice per telefon:

Sverige: +46 8 517 517 00

Norge: +47 23 15 50 00

Danmark: +45 33 48 04 00

Finland: +358 200 81800 (samtaleavgift: 0,65€/min + lokal takst/min)

Utenfor Norden: +46 8 517 517 20

Se www.scandichotels.no for Scandics Booking og Kundeservices epostadresse og adresse.

7.6 Scandic forbeholder seg retten til å endre Betingelsene ved å publisere nye betingelser på www.scandichotels.no eller ved å sende en epost til Medlemmet.

7.7 Scandic tar forbehold om typografiske feil.

Tilbake til toppen